در کتاب گوهر شب چراغ آمده است که یکی از پیروان حضرت عیسی علیه السلام از آن حضرت درخواست تعلیم اسمی را نمود که وقتی بر مرده بخوانند ، زنده شود.

آن حضرت پذیرفت و به او تعلیم داد. آن مرد استخوانی را دید و آن اسم را خواند فوراً شیری سیاه پدید آمد و در یک لحظه مرد را خورد .

منبع : خزینه الجواهر فی زینه المنابر

داستان کوتاه