آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای ، آشفتگی من از این است که دیگر نمی توانم تو را باور کنم!