ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
اندوه من از دل است اگر گناه نبود غیور می گفتم
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !