ذوالنون مصری که یکی از عارفان بزرگ بود نقل کرده که در صحرا بودم وشیطان را دیدم که چهل روز در حال سجده بود و سر از سجده بر نداشت!

به او گفتم :ای مسکین! بعد از این که مورد بیزاری و لعنت خداوند قرار گرفتی، این همه عبادت برای چیست؟

شیطان جواب داد ای ذوالنون ! اگر من از بندگی عزل شده ام، او که از خداوندی معزول نیست...

==========