فروشنده ی دوره گرد " نوشته قاب شده ای " را به پیرمردی نشان داد و گفت : هر که نام "آدم و حوا " را بر دیوار خانه اش آویزان کند، شیطان به آن خانه وارد نمی شود.

پیرمرد درحالی که از او دور میشد گفت : شیطان در بهشت نزد آدم و حوا رفت و آنها را فریب داد ، چطور ممکن است که در خانه ما از اسم آنها بترسد و وارد نشود !