سگی پای بینوایی را گاز گرفت . بینوا از درد آن به خود می پیچید.

به او گفتند اگر می خواهی درد آن ساکت شود به آن سگ فلان غذا را بده تا بخورد ...

بینوا در حالی که ترسیده بود گفت : اگر چنین کنم آنگاه هیچ سگی در دنیا نمی ماند مگر آنکه به امید آن غذا مرا گاز بگیرد !

================

مهمه که چی چیزی رو تشویق و چه چیزی رو تنبیه می کنیم و مهمتر اینکه اون کارمون تشویقه یا تنبیه !