دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست 

 بشکند یا نشکند نتوان به دور انداختش

دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست 

 بشکند یا نشکند باید به دور انداختش !!