« چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش می گوید :

چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن؟؟ یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن؟؟

دانشجوی ایرانی لبخندی میزند و می پرسد:

آیا ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی می تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!

چارلز با عصبانیت می گوید :

نه! مگه ملکه فرد عادیه ؟!! فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!!

دانشجوی ایرانی هم بی درنگ می گوید :

خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن ...


**************
 آری،

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . حکیم ارد بزرگ