خنده کنان می رود روز جزا در بهشت

هر که به دنیا کند گریه برای حسین