روباهى موبایلى رو دید و برداشت تا شماره ای بگیرد؛

 زاغک از بالاى درخت گفت: پایین آنتن نمیده، بده بالا تا برات شماره بگیرم.

 روباه تا موبایل رو انداخت بالای درخت ؛

 زاغ گفت: این عوض قالب پنیر کلاس سوم ابتدایى و پر کشید و رفت !