بچه ای که از سیرک دیدن کردن بود به دوستش گفت :

من از شیرها خیلی بدم امد، شیرها خیلی بی ادب بودند !

دوستش پرسید چرا ؟

بچه جواب داد:  چون وقتی رام کننده شیرها وارد قفس شد همه ی آنها سریع روی چهارپایه نشسستند و پیرمرد بیچاره سر پا ایستاده بود !