مردی در سمیناری شرکت کرده بود

سخنران در حال صحبت بود : ... بله سیگار عامل مهمی در ایجاد مشکلات بین زوجهاست . زن ها اغلب به این دلیل که شوهرانشان سیگار می کشند از آنها جدا می شوند .

مرد پرسید : دقیقاً چه مقدار باید کشید تا این اتفاق بیفتد ؟!