خانمی به دوستش گفت :

من شوهری میخوام که سیگار نکشه ، همیشه با من موافق باشه و خیلی باهام حرف بزنه .

دوستش گفت : خب برو برای خودت تلویزون بخر!نیشخند