مشتری متمولی وارد سلمانی یک شهر کوچک شد . آرایشگر ساده با دیدن یک آدم شیک پوش و مرتب در مغازه اش ذوق زده شد و به گرمی از او استقبال کرد .

سپس خمیر ریش را توی دستش خالی کرد . تف گنده ای به داخل آن انداخت  و با فرچه شروع به مالیدن ان به صورت مشتری نمود !

مشتری با عصبانیت پرسید : داخل خمیر ریش تف انداختی ؟

سلمانی جواب داد : چون شما مشتری مخصوص ما هستید این کار را کرده ام. برای مشتریان معمولی مستقیماً توی صورتشان می اندازم ....

========

بزرگترین مشکلات بشر از عدم آموزش او نشات میگیرد ... گاهی کارهایی را انجام میدهیم که زشت و اشتباه هستند ...

 ولی تاکنون کسی آموزش در این خصوص به ما نداده است ...