کودکی که لنگه کفشش را دریا از او گرفته بودروی ساحل نوشت : دریا دزد کفشهای من 

مردی که ازدریاماهی گرفته بود ،روی ماسه ها نوشت :
دریا سخاوتمندترین سفره هستی

موج آمد و جملات را با خود شست .....


تنها برای من این پیام را گذاشت که 
برداشتهای دیگران در مورد خودت را ، در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی ...