روزگاری به زبان گل ها سخن می گفتم

حرف های کرم پروانه را می فهمیدم

به وراجی سارها در دل لبخند می زدم

و در رختخوابم با پروانه ای درد دل می کردم.

روزگاری سوال جیرجیرک ها را می شنیدم

و پاسخ می دادم.

و با هر دانه برفی که بر خاک می افتاد و جان می داد

گریه می کردم.

روزگاری به زبان گل ها سخن می گفتم...

دیدی چگونه آن روزها رفتند؟

چگونه آن روزها رفتند؟

 

                                              شل سیلور استاین