میهمان هتل در روز دوم اقامتش از پیشخدمت پرسید: ببخشید ، ممکنه برای من دو عدد تخم مرغ در یک ظرف نیمرو کنید که یکیشون سفت و اون یکی دیگه ش آبکی باشه . یک دونه نون بدید که نصفش سوخته و نصف دیگه اش خمیر باشه . و کره ی کوچکی بیارید که نصفش آب شده و نصف دیگه اش یخ زده باشه ؟

پیشخدمت با تعجب گفت : نه آقا ... این غیرممکنه .

میهمان هتل گفت : پس چه طور دیروز که آوردید غیرممکن نبود ؟!مژه