متواضع باشید ، آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید