آمده است که یوسف حتی یک نگاه هم به زلیخا نکرد و الا به

گناه افتاده بود.

از عابدی سوال می شود که چه کنیم تا چشم چرانی نکنیم و آن عابد می گوید :

بنگر که : قبل از آنکه به آنجا بنگری ، چشمی در حال نگریستن به توست.

===========

عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکنیم ...