غم انگیز ترین چیزی که دیدم
دارکوبی بود روی شاخه ی پلاستیکی.
نگاهی به من انداخت و گفت:
نه رفیق! درختها هم دیگه درختهای قدیمی نیستند...

شل سیلورستاین