می گویند:« مرحوم قاضی طباطبایی در دکانی کاهو می خرید؛ ولی بر خلاف سایر مردم که کاهوهای نازک و مرغوب را جدا می کردند، ایشان کاهوهای غیر مرغوب و غیر قابل استفاده را جدا می کرد.بعد از خرید کاهو پولش را داد و حرکت کرد.

یکی از علما گفت: من به دنبالش رفتم و عرض کردم : چرا حضرت عالی کاهوهای خوب جدا نکردید؟

فرمود: فروشنده ی این کاهو آدم فقیری است ، من می خواهم به او کمکی کرده باشم . در ضمن نمی خواهم به طور مجانی باشد که هم شخصیت و حیثیت او محفوظ باشد و هم او به پول مجانی گرفتن عادت نکند، این کاهوها را که کسی نمی خرد، برمی دارم و پولش را به او می دهم».منبع: گفتار نراقی،جلد اول،علی محمّد حیدری نراقی