تو خود می دانی در این دنیا انسان بودن و ماندن چه سخت است و چه زجری می کشد آن کس که انسان است و از احساس سر شار است . ( دکتر علی شریعتی )