وقتی عبارت " خدا را به یاد داشته باش "  را می خوانم

گزینه " همیشه " را برایش تیک می کنم ...