مرد باید که در کشاکش دهر

سنگ زیرین آسیاب باشد *

پدر تو سنگ زیرین آسیاب بودی با آنکه سنگ نبودی و وجودت عشق بود و صفا

روزت مبارک


* شعر بالا از سعدی انتخاب شده