دانایی گفت: شکم را سه قسم کنم. یک سوم نان، یک سوم آب، یک سوم نفس.

ظریفی چون این شنید، گفت: من شکم را پر نان کنم. آب لطیف است و جای خود را بازمی کند.

می ماند نفس. می خواهد برآید، می خواهد برنیاید..!

 

با اندکی تغییر : شمس تبریزی