در دنیا دو قدرت وجود دارد :

 شمشیر و فکر ،

اما پیروزی نهایی با فکر است زیرا

قدرت شمشیر از فکر است ."