فرق مدرسه و دانشگاه و شرکت

 

مدرسه : دو کتاب برای یک موضوع
دانشگاه : یک کتاب دارای موضوعات مختلف
شرکت : کتابها ؟ اونها دیگه چی هستند ؟ فقط از استانداردها و بخشنامه ها پیروی کن.


****


مدرسه : یک میله سفید در دست معلم بود : گچ
دانشگاه : یک میله سفید در دست دانشجویان : قلم
شرکت : یک میله سفید در دست کارکنان : سیگار


****
مدرسه : بیشترین نامه ها : نامه غیبت از کلاس
دانشگاه : بیشترین نامه ها : نامه های استعلاجی
شرکت : بیشترین نامه ها : نامه های استعفاء


***

مدرسه : اگه بریم  زندگی کسل کنندست
دانشگاه : اگه نریم  زندگی کسل کنندست
شرکت : چه بریم چه نریم زندگی کسل کنندست ...