کشور توسعه یافته را انسان توسعه یافته می سازد

و انسان توسعه یافته را فکر و اندیشه توسعه یافته می سازد.