- :  کفه دستم میخاره پس پول داره میاد..

+: !؟!

-: گوشم میخاره فک کنم دارن پشت سرم حرف میزنن..

+: ؟!؟

-: کفه پام میخاره ای وای پول داره میره...

+: کثیفی چرکولخان ... برو حموم اینقده هم  فلسفه نباف

- : ؟!؟