یه دزد : من یک راهزنم. با غارت ثروتمندان گذران می‌کنم.
یه شاهزاده : چه جالب ، من هم یک نجیب‌زاده‌ام، ولی با غارت فقرا زندگی می‌کنم.