عشق مثل یه ساعت شنیه .

 همونطور که قلب رو پر می کنه مغز رو خالی می کنه .