* : نظرت درمورد حذف چهار صفر از پول چیه ؟

+ : موافقم، به شرطی که همزمان از درآمد فقط  سه صفر اون حذف بشه !