این کت نو ام رو  پوشیده بودم داشتم ولیعصرو مثل هر روز قدم میزدم میومدم خونه...

یه خانم با دخترش داشتن از روبرو میومدن
وقتی رسیدیم بهم،  یهو خانومه اشاره کرد بیا جلو!
وقتی بهش نزدیک شدم همچین مادرانه یقه کتم که برگشته بود ورداشت درست کرد ...
تشکر کردم و گیج به حرکتم ادامه دادم ...
مادر مهربون ممنون

منبع : فک کنم همون وبلاگ پایینی ... نیشخند