برنارد شاو را به شب افتتاح یک نمایش دعوت کردند . بعد از پایان نمایش کارگردان از او پرسید :

" فرق کمدی و درام و تراژدی در چیست ؟ "

شاو جواب داد:

عزیزم

بی اطلاعی شما از کمدی و درام و تراژدی

برای من کمدی

برای تماشاچی ها درام

و برای خودتان تراژدی است