یکروز بوش و اوباما در یک رستوران نشسته بودن، یک نفر میرسه و میپرسه: "چیکار دارین می کنین؟"

بوش جواب می ده: "داریم نقشه جنگ جهانی سوم رو تنظیم می کنیم."

یارو می پرسه: "مگه چه اتفاقی قراره بیافته؟!"

اوباما برمیگرده میگه: "قراره ما 140 میلیون نفر ، و آنجلینا جولی رو بکشیم!"

 یارو با تعجب میگه: " آنجلینا جولی !؟! چرا می خواین آنجلینا جولی رو بکشید؟!

"بوش رو می کنه به اوباما و میگه: "دیدی گفتم! هیچکس تو دنیا نگران 140 میلیون نفر نیست!!!! "