لقمان حکیم گفت: دو چیز را هیچگاه فراموش نکن: خدا را و مرگ را و دو چیز را همواره فراموش کن: خوبى که در حق دیگران کرده‌اى و بدى که در حق تو کرده‌اند.