برگه های امتحانی رو بردم خونه تا تصحیح کنم  . رسیدم به برگه ریحانه، نوشته بالاش نظرم رو جلب کرد :

" سارا از نازنین تقلب می کند خانم ، اصلن بهشون نگین من گفتم "

خنده ام گرفت ...