+ : تولدت کِیه ؟

- : ۵ مهر ،

+ : چه سالی ؟

- : هر سال