خودمونیم

یه سری چیزا هستن که باید باشن، اما نیستن

مثه وفاداری. معرفت. دوستی. عشق. مرام. انسانیت

یه سری چیزها هم نیستن و نباید باشن ولی خیلی هستن

مثه بی وفایی. خیانت. سنگدلی. بی رحمی. جدایی