در بازار مکاره دنیا هیچکس گرسنه نیست

همه روزی چند وعده گول می خورند . . .