معلم به دانش آموز گفت مثل بچه آدم رفتار کن!

و دانش آموز ماند

که بین هابیل و قابیل کدام را انتخاب کند ...