روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.جواب داد:....

اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم = 10
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = 100
اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = 1000

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی جزهیچ نیست،
پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت
!!!

منبع : وبلاگ شقایق

http://shaghayegh64.persianblog.ir/