همیشه فکر می کردم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم ولی چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم