گاهی دلم میخواهد ویرگول باشم تا وقتی به من میرسی کمی مکث کنی...!!