در طوفان های زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدابودن است...