به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

                        که برون در چه کردی که درون خانه آیی ...