بیایید خطوط دلهایمان را کمتر اشغال کنیم ,

 شاید خدا پشت خط باشد .