اگر کسی را نداشتی که به او بیندیشی  به آسمان بیندیش ، چون در آسمان کسی هست که به تو می اندیشد ...