مهم این نیست که چقدر میدانیم.

 مهم این است که از دانستهایمان چقدر استفاده کنیم.