ازآجیل سفره عید چند پسته لال مانده است آنها که لب گشودند؛ خورده شدند آنها که لال مانده اند ؛ می شکنند .

دندانساز راست می گفت: پسته لال ؛ سکوت دندان شکن است !